Aplinkos monitoringas

MONITORING_1

UAB „GEOTECH Baltic“ teikia aplinkos monitoringo sudedamosios – požeminio vandens monitoringo – paslaugas.

Požeminio vandens monitoringas yra vykdomas siekiant nustatyti ūkio subjektų poveikį gamtinei aplinkai, prognozuoti poveikio mastus ir padarinius bei užtikrinti jų keliamos taršos, ar kito neigiamo poveikio, mažinimą. Monitoringas yra sistemingas ir ilgalaikis aplinkos būklės kaitos stebėjimas.

Požeminio vandens monitoringas vykdomas vadovaujantis parengta ir suderinta su Regioniniu aplinkos apsaugos departamentu (RAAD) programa.

Monitoringo metu iš ūkio subjekto teritorijoje (ar jos gretimybėse) įrengtų monitoringo gręžinių sistemingai imami požeminio vandens mėginiai, surenkama informacija apie požeminio vandens hidrodinaminį režimą, kt. informacija. Surinkti mėginiai tiriami cheminių tyrimų laboratorijoje. Požeminio vandens užterštumo bei kiti surinkti duomenys analizuojami įvertinant veiklos keliamą riziką ir grėsmes gamtinei aplinkai ir žmonių sveikatai. Įvertinama veiklos poveikio kaitos tendencijos. Apibendrintos metinės ataskaitos teikiamos užsakovui, RAAD ir Lietuvos geologijos tarnybai.

Įprastai monitoringo dažnumas sudaro 1-2 kartai per metus, tačiau jis gali būti vykdomas tiek dažniau, tiek ir rečiau, priklausomi nuo ūkinės veiklos specifikos ir monitoringo tikslų.

Kas privalo vykdyti požeminio vandens monitoringą

Požeminio vandens monitoringą privalo vykdyti asmenys, atliekantys Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatuose (Žin., 2009, Nr. 113-4831, pakeitimai) įvardintas veiklas.

Dauguma monitoringo subjektų yra organizacijos vykdančios žemiau nurodytas veiklas (eksploatuojantys nurodytus objektus), priklausomai nuo veiklos apimčių:

  • Naftos produktų krovos terminalai ir saugyklos
  • Degalinės
  • Sąvartynai
  • Nuotekų valymo įrenginiai
  • Gyvulininkystės kompleksai
  • Geriamojo vandens tiekimo vandenvietės ir mineralinio vandens vandenvietės.

Teisinis reguliavimas

Požeminio vandens monitoringas yra privalomas ūkio subjektams, vykdantiems veiklas ar eksploatuojantiems objektus, nurodytus:

Požeminio vandens monitoringas vykdomas vadovaujantis parengta požeminio vandens monitoringo programa, kuri privalo būti suderinta su regiono, kuriame yra ūkio subjektas, aplinkos apsaugos departamentu (RAAD). Požeminio vandens monitoringo programos rengimo reikalavimai yra išdėstyti:

Papildomi požeminio vandens monitoringo programų rengimo ir monitoringo vykdymo reikalavimai yra taikomi naftos produktų prekybos (ir pan.) įmonėms, žemės ūkio veiklos subjektams ir atliekų sąvartynams:

  • Skystojo kuro degalinių projektavimo, statybos ir eksploatavimo aplinkos (išskyrus oro) apsaugos reikalavimai (LAND 1-2003) (Žin., 2004, Nr. 34-1114);
  • Žemės ūkio veiklos subjektų poveikio požeminiam vandeniui vertinimo ir monitoringo tvarkos aprašas (Žin., 2011, Nr. 2-63);
  • Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklės (Žin., 2000, Nr. 96-3051).

Požeminio vandens monitoringo vykdymo metodika yra apibrėžta Lietuvos geologijos tarnybos publikuotame leidinyje „Požeminio vandens monitoringas: metodines rekomendacijos“; ats. red. K. Kadūnas; Lietuvos geologijos tarnyba. – Vilnius, 1999. – 66 p.

Dažniausiai užduodami klausimai

Klausimas: ar mano įmonė privalo vykdyti požeminio vandens monitoringą?

Atsakymas: privalo tuo atveju, jeigu jūsų vykdoma veikla ar eksploatuojami objektai įvardinti Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 8.3. punkte ir papunkčiuose.

Klausimas: kas yra monitoringo gręžinys?

Atsakymas: požeminio vandens monitoringo gręžinys yra specialios konstrukcijos gręžinys, skirtas stebėti požeminio vandens lygio kaitą ir paimti reprezentatyvius požeminio vandens mėginius.