Ekogeologiniai tyrimai

Žemės gręžimo darbaiUAB „GEOTECH Baltic“ teikia ekogeologinių tyrimų paslaugas.

Ekogeologiniai tyrimai yra skirti grunto ir požeminio vandens užterštumo cheminėmis medžiagomis įvertinimui.

Tyrimų metu renkama ir sisteminama informacija apie teritorijos naudojimą praeityje ir dabartyje, atliekami lauko tyrimai, kurių metu nustatoma teritorijos geologinė sąranga, surenkami požeminio vandens ir grunto mėginiai, atliekami kiti darbai. Cheminių tyrimų laboratorijoje ištiriama surinktų mėginių užterštumas. Parengiama tyrimų ataskaita, , įvertinama ar grunto ir požeminio vandens tarša nekelia pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai. Ataskaitą vertina  ir pateikia vertinimo išvadą Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos.

Kas turi atlikti ekogeologinius tyrimus

Ekogeologiniai tyrimai vykdomi vadovaujantis Ekogeologinių tyrimų reglamentu (Žin., 2008, Nr. 71-2759, pakeitimai).

Ekogeologiniai tyrimai privalomi Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkosauginiuose reikalavimuose (Žin., 2008, Nr. 53-1987) nurodytoms veikloms, rengiant ūkio subjektų – potencialių žemės gelmių teršėjų – požeminio vandens monitoringo programas, arba gavus Lietuvos geologijos tarnybos išvadas dėl požeminio vandens monitoringo vertinimo, kuriose nurodomas ekogeologinio tyrimo poreikis. Ekogeologinio tyrimo nurodymą ūkio subjektui teikia regioninis aplinkos apsaugos departamentas.

Ekogeologiniai tyrimai rekomenduojami teritorijų savininkams ir naudotojams, ketinantiems parduoti ar įsigyti teritorijas, kuriose buvo vykdoma veikla, galėjusi užteršti gruntą ar gruntinį vandenį, ypač jeigu planuojama keisti žemės naudojimo paskirtį. Tokiu atveju atliekami tyrimai suteikia galimybę įvertinti teritorijos užterštumo lygį, išvalymo galimybes bei lėšų, reikalingų teritorijos rekultivacijai poreikį.

Ekogeologinių tyrimų etapai

Ekogeologiniai tyrimai skirstomi į tris etapus:

Preliminarūs ekogeologiniai tyrimai. Šių tyrimų metu ištiriama grunto ir požeminio vandens tarša, o patvirtinus taršos faktą, nustatomas preliminarus taršos arealas. Šie tyrimai yra rekomenduojami subjektams patenkantiems į potencialių dirvožemio ir požeminio vandens taršos veiklos rūšių ir stacionarių ūkio objektų sąrašą (Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimų 1 priedas) bei subjektams, kuriems tokie tyrimai yra privalomi remiantis kitais LR teisės aktais.

Detalūs ekogeologiniai tyrimai. Šie tyrimai atliekami tokiu atveju, kuomet preliminarių tyrimų metu yra nustatyta žemės gelmių tarša, o Lietuvos geologijos vertinamojoje išvadoje yra nurodymas atlikti detalius tyrimus. Detalių tyrimų paskirtis – patikimai nustatyti teršiančių medžiagų erdvinį paplitimą, jų kiekį, užteršto grunto ir gruntinio vandens kiekį, įvertinti taršos migracijos galimybę bei teritorijos ir joje esančio ūkio objekto taršos poveikį gamtinei ir socialinei aplinkai.

Papildomi ekogeologiniai tyrimai. Rekomenduojami specialiems požemio kiekybiniams ir kokybiniams parametrams nustatyti, kada šie parametrai reikalingi užterštos teritorijos tvarkymo planui parengti.

Teisinis reguliavimas

Pagrindiniai teisės aktai reglamentuojantys užterštų teritorijų tvarkymą, tame tarpe ir ekogeologinių tyrimų vykdymą:

Dažniausiai užduodami klausimai

Klausimas: kiek užtrunka atlikti ekogeologinį tyrimą?

Atsakymas: ekogeologinis tyrimas atliekamas per ~ 4-5 savaites nuo sutarties sudarymo dienos. Preliminaraus ekogeologinio tyrimo atveju, dar iki 15 dienų užtrunka vertinamosios išvados gavimas, kurią parengia Lietuvos geologijos tarnyba. Atliekant detalų ekogeologinį tyrimą vertinamosios išvados parengimas užtrunka iki 30 dienų.

Klausimas: kiek kainuoja atlikti ekogeologinį tyrimą?

Atsakymas: ekogeologinio tyrimo apimtys kiekvienoje teritorijoje yra skirtingos, jos priklauso nuo tyrimo rūšies, taršos tipo, tiriamo ploto ir daug kitų veiksnių. Todėl, norėdami sužinoti kainą, prašome kreiptis į mus.

Klausimas: kaip užsakyti ir atlikti ekogeologinio tyrimo darbus?

Atsakymas: visų pirma, kreipkitės į mus. Per kelias darbo dienas padarysime darbų sąmatą, parengsime sutarties projektą ir suderinsime su jumis darbų grafiką. Tuo atveju, jeigu darbai numatyti urbanizuotoje teritorijoje, gali būti reikalingas teritorijos topografinis planas su pažymėtomis požeminėmis komunikacijomis. Pasirašius sutartį ir pateikus mums topografinį planą (jeigu reikalinga), visus darbus atliksime mes, įskaitant parengtos darbų ataskaitos pateikimą Lietuvos geologijos tarnybos vertinimui. Jums bus pateikta darbų ataskaitos ir vertinamosios išvados popierinė ir skaitmeninė kopijos.

Atnaujinta: 2013-01-15