Vandenviečių ištekliai ir VAZ

UAB „GEOTECH Baltic“ teikia vandenviečių išteklių aprobavimo ir apsaugos zonų (VAZ) projektų rengimo paslaugas. Užsakovui pageidaujant organizuojame VAZ specialiųjų planų rengimą ir derinimą.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, asmenys, eksploatuojantys geriamo ir mineralinio vandens vandenvietes, privalo aprobuoti naudojamo vandens išteklius ir parengti vandenvietės sanitarinės apsaugos zonos projektą.

Išteklių aprobavimo ataskaita ir parengtas VAZ projektas pristatomi Lietuvos geologijos tarnybai ekspertiniam vertinimui ir tvirtinimui.

Patvirtinus išteklių aprobavimo ataskaitą Lietuvos geologijos tarnyba priima sprendimą aprobuoti ataskaitoje nurodytus požeminio vandens išteklius ir įrašyti juos į Žemės gelmių registrą. Leidime, išduodamame ūkio subjektui naudoti vandens išteklius, nurodomas leidžiamų naudoti išteklių kiekis neturi viršyti Lietuvos geologijos tarnybos aprobuotų požeminio vandens išteklių kiekio.

Lietuvos geologijos tarnybos patvirtintas VAZ projekto ar ataskaitos kopijas vandenvietės savininkas pateikia savivaldybės institucijai, kurios teritorijoje yra vandenvietė, regiono aplinkos apsaugos departamentui (RAAD), visuomenės sveikatos centrui apskrityje ir teritorinei valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai. Vadovaudamasi VAZ projektu, savivaldybė, kurios teritorijoje yra vandenvietė, organizuoja vandenvietės VAZ steigimą ir apsaugą. Parengtas, suderintas ir patvirtintas vandenvietės VAZ specialusis planas registruojamas savivaldybės teritorijų planavimo dokumentų registre ir Žemės gelmių registre.

Kokios vandenvietės privalo aprobuoti vandens išteklius

Išteklių aprobavimas privalomas visoms veikiančioms ir naujai projektuojamoms vandenvietėms:

  • išgaunančioms vidutiniškai daugiau kaip 10 m3 vandens per parą arba kai vanduo tiekiamas 50 ir daugiau asmenų, arba kai jis naudojamas ūkinei komercinei veiklai;
  • neatsižvelgiant į tai, kieno lėšomis ištekliai ištirti, jeigu turimi ištekliai nėra aprobuoti Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka;
  • naudojančioms aprobuotus išteklius, jeigu jos rekonstruojamos ir/arba reikšmingai plėtojamas vandens tiekimo tinklas;
  • mineralinio vandens telkiniams, vandenvietėms, jeigu jų vanduo naudojamas medicininės paskirties produktams ir priemonėms arba gėrimams gaminti.

Kokios vandenvietės privalo parengti SAZ projektą

SAZ pagrindimas privalomas visoms veikiančioms ir naujai projektuojamoms vandenvietėms:

  • tiekiančioms vidutiniškai daugiau kaip 10 m3 vandens per parą arba kai vanduo tiekiamas 50 ir daugiau asmenų, arba kai jis naudojamas ūkinei komercinei veiklai;
  • natūralaus mineralinio vandens bei šaltinio vandens vandenvietėms, neatsižvelgiant į išgaunamą vandens kiekį;
  • mineralinio vandens vandenvietėms, jeigu jų vanduo naudojamas medicininės paskirties produktams arba maisto produktams gaminti.

Teisinis reguliavimas

Vandenvietės išteklių aprobavimo dokumentai rengiami vadovaujantis:

Vandenvietės išgaunamo vandens kokybė kontroliuojama vadovaujantis:

  • Lietuvos higienos norma HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ (Žin., 2003, Nr. 79-3606)
  • Lietuvos higienos norma HN 28:2003 „Natūralaus mineralinio vandens ir šaltinio vandens naudojimo ir pateikimo į rinką reikalavimai“ (Žin., 2003, Nr. 7-154)

Dažniausiai užduodami klausimai

Klausimas: kas yra  apsaugos zona (VAZ)?

Atsakymas: vandenvietės apsaugos zona yra saugoma teritorija apie vandenvietę, kurioje gali būti ribojamos tam tikros ūkinės veiklos. VAZ ribos nustatomos (apskaičiuojamos) rengiant projektą. VAZ projekto paskirtis yra numatyti priemones, skirtas apsaugoti požeminio vandens šaltinius nuo taršos, užtikrinti požeminio vandens, tiekiamo vartotojams, saugą ir kokybę.

Klausimas: kas yra SAZ specialusis planas?

Atsakymas: SAZ specialusis planas yra teritorijų planavimo dokumentas, nustatantis vandenvietės apsaugos zonos dydį ir ribas bei šios teritorijos tvarkymo reikalavimus.

Klausimas: kas yra vandenvietės ištekliai?

Atsakymas: vandenvietės ištekliai yra toks vandens kiekis kurio naudojimas (paėmimas) nesukelia neigiamų pasekmių požeminio vandens būklei ir nekeičia geros paviršinio vandens bei kitų ekosistemų būklės. Vandenvietės ištekliai išreiškiami m3 per dieną.